ZŠ Pardubice - Studánka - Studánecké zpěvačky vyštěbetaly dvě vítězství

Studánecké zpěvačky vyštěbetaly dvě vítězství

27. listopadu 2011, 21:39 Mgr. Jaroslava Oplatková

Nej­lepší zpěv­ačky  z prvních a druhých tříd se 23.11.2011 zú­častni­ly 1. ročníku pěv­ecké sou­těže Par­du­bické štěBE­TÁní, kte­ré se usku­tečni­lo v Do­mě dětí BE­TA Par­du­bi­ce.

 

Na­še děv­č­a­ta po­da­la vy­ni­ka­jí­cí výko­ny, zvláš­tě v ka­tego­rii 1. tříd dale­ko před­či­la konku­rentky z ostat­ních škol. Ví­t­ěz­ství js­me si odnes­li v obou ob­sazovaných ka­tego­ri­ích zás­luhou Alžb­ětky Lej­s­kové z 1.A a Pe­trušky Oplat­kové z 2.B. Stu­dánka by­la nejúspěšnější ze všech zú­častněných škol. Pro­sím, pro­hlédně­te si ofi­ci­ální výsled­kovou lis­ti­nu.

 

Dě­kuje­me sou­těž­í­cím za krás­né výko­ny, ro­di­čům za přípravu a třídním uči­telkám za  výb­ěr dětí do sou­těže.

A všem vzkazuje­me, že zpívání je oprav­du krás­ný a ušlech­ti­lý ko­ní­ček.

Mgr. Jaroslava Oplatková