ZŠ Pardubice - Studánka - Mikulášský turnaj

Mikulášský turnaj

29. listopadu 2012, 21:41 Mgr. Filip Patlevič, ředitel školy

Dnes, 29.11.2012, se na na­ší ško­le usku­tečnil již 21.ročník bas­ket­balového turnaje chlap­ců 8.a 9. tříd. Ten­to turnaj je zár­oveň okr­s­kovým ko­lem, ze kte­rého po­stu­pu­jí 4 nej­lepší mužstva do okresního fi­nále. Le­tos do na­šich těl­o­cvi­čen za­vít­alo 9 družs­tev z par­du­bických škol. Na­ši klu­ci tra­dičně neztra­ti­li ani zápas a zaslou­ženě turnaj vy­hrá­li. Před­ved­li, na jak vy­soké úrovni lze ten­to sport pro­vo­zovat- není to ovšem za­dar­mo, to chlap­ci jis­tě po­tvr­dí.Za tím­to výko­nem je ­již mno­ho pro­po­cených tři­ček a dre­sů:-)

Výsledky:

1.mís­to- Stu­dánka

2. mís­to- Br. Vever­kových

3. mís­to- Spo­ři­lov

4. mís­to- Ohrazeni­ce

Mgr. Filip Patlevič