ZŠ Pardubice - Studánka - Turnaj ve streetbalu

Turnaj ve streetbalu

Dne 27.9. 2013 se na Perštýn­ském nám­ěs­tí ko­nal v rám­ci Měst­ských slavnos­tí stre­et­balový turnaj 3x3 žá­ků 8.a 9.tříd.  Impro­vizované spor­toviš­tě vy­rost­lo pří­mo na nám­ěs­tí. Dle pravi­del mu­se­la být na hřiš­ti vž­dy ale­spoň 1 dívka. Z par­du­bických škol se zú­častni­ly:

Sku­pi­na č. 1 

Tým č. 1 ZŠ Stu­dánka

tým č. 2 ZŠ Štefáni­kova

tým č. 3 ZŠ Po­la­bi­ny 1

tým č. 4 ZŠ Bra­tran­ců Vever­kových

Sku­pi­na č. 2

tým č. 5 ZŠ Par­du­bi­ce-Du­bi­na

tým č. 6 ZŠ Po­la­bi­ny 3

tým č. 7 ZŠ Spo­ři­lov

tým č. 8 ZŠ Bene­šova

Na­ši žá­ci jednoznačně po­tvr­di­li ro­li favo­ri­ta a bez ztrá­ty bo­du po­stou­pi­li do fi­nále, kde dekla­sova­li tým  ze ZŠ Spo­ři­lov. Dě­kuje­me za repre­zen­ta­ci.

Mgr. Filip Patlevič