ZŠ Pardubice - Studánka - Krajské kolo v basketbalu

Krajské kolo v basketbalu

Dnes splni­li na­ši chlap­ci a dívky z 8. a 9. tříd i druhý úkol a vy­hrá­li kraj­ské ko­lo, kte­ré se ode­hrálo v Chru­di­mi. Opět to bylo roz­díl­em tří­dy.Na­ši klu­ci a holky před­ved­li, že to ve svých ka­tego­ri­ích do­táh­li na vy­sokou spor­tovní úroveň a že je­jich kaž­d­o­denní úsi­lí, dři­na a pot ma­jí smy­sl. Ob­divuhodné ta­ké je, že bas­ket sko­ro již na pro­fe­si­o­nální úrovni, dokáží sklou­bit i se stu­di­em. Opět dě­kuje­me za skvěl­ou repre­zen­ta­ci a těš­í­me se za mě­síc na kva­lifika­ci MČR. Utká­me se s ví­t­ězi Ji­ho­mo­rav­ského kraje a kraje Vy­so­či­na.

Mgr. Filip Patlevič