ZŠ Pardubice - Studánka - Nejrychlejší chlapec a dívka Pardubic

Nejrychlejší chlapec a dívka Pardubic

23.9.2014 pro­ži­li sprin­te­ři a sprin­terky  z na­ší ško­ly tro­chu stu­dené, ale na­pínavé závo­dy na at­le­tickém sta­di­o­nu na Dukle. Níže naj­de­te seznam všech na­šich star­tu­jí­cích a i to, jak do­pad­li.

Výsledky 50.ročníku Nej­rych­lejší dívka,chlapec Par­du­bic 2014
ka­tego­rie 1 ročník na­ro­zení  2003 a mladší
Chlap­ci Dívky
Jméno Příj­mení  ročník Pozn. Jméno Příj­mení  ročník Pozn.
1 1
2 Jan Bu­reš 2003 2 Lu­cie  Šafaři­ková 2003 1.mís­to
3 Jan Ško­da 2003 3
4 Adam Do­sko­čil 2003 4
5 MS 5 MS
6 MS 6 MS

ka­tego­rie 2 ročník na­ro­zení  2002
Chlap­ci Dívky
Jméno Příj­mení  ročník Pozn. Jméno Příj­mení  ročník štafe­ta 2.mís­to
1 Mar­tin Ma­ti­áš 2002 se­mifi­nále 1 Te­reza Jeníč­k­ová 2002
2 Mi­chal Mar­ší­ček 2002 fi­nále 2 Lu­cie  Krpa­tová 2002 6.mís­to
3 Ja­kub Šrá­men 2002 se­mifi­nále 3 Danie­la Ne­jezchle­bová 2002 1.mís­to
4 Adam Srník 2002 4 Bá­ra Kar­lí­ková 2002 5.mís­to

ka­tego­rie 3 ročník na­ro­zení  2001
Chlap­ci Dívky
Jméno Příj­mení  ročník štafe­ta4.mís­to Jméno Příj­mení  ročník štafe­ta 2.mís­to
1 Ja­ro­slav Ji­rák 2001 1 Bá­ra Ně­meč­k­ová 2001 se­mifi­nále
2 Ra­dek Já­kl 2001 se­mifi­nále 2 Pe­t­ra Pozdní­ková 2001 se­mifi­nále
3 Ja­kub Novák 2001 3 Ka­trin Berg­mannová 2001 se­mifi­nále
4 Adam Menšík 2001 4 Eliška Navrá­ti­lová 2001 4.mís­to

ka­tego­rie 4 ročník na­ro­zení  2000
Chlap­ci Dívky
Jméno Příj­mení  ročník štafe­ta 4.mís­to Jméno Příj­mení  ročník Pozn.
1 To­máš Topol­ský 2000 1 Zuza­na Vever­ková 2000 se­mifi­nále
2 Voj­těch Vla­sák 2000 4.mís­to 2 Marké­ta Dut­ková 2000
3 Voj­těch Ševe­ček 2000 3 Mi­cha­la Waj­trová 2000
4 Voj­těch Švo­ma 2000 se­mifi­nále 4

ka­tego­rie 5

ročník na­ro­zení  1999
Chlap­ci Dívky
Jméno Příj­mení  ročník Jméno Příj­mení  ročník štafe­ta 2.mís­to
1 Jan Doj­čán 1999 fi­nále 1 Ma­rie Grégrová 1999 se­mifi­nále
2 Ka­rel Mi­s­trík 1999 se­mifi­nále 2 Pavlí­na Jan­dová 1999 4.mís­to
3 3 Pavlí­na Krpa­tová 1999 3.mís­to
4 Jan Be­ránek 1999 4 Kris­tý­na Šo­to­lová 1999 5.mís­to

Mgr. Filip Patlevič