ZŠ Pardubice - Studánka - Přespolní běh

Přespolní běh

V úte­rý 30.9. 2014 se v le­se u Trnové ko­nalo okresní ko­lo v pře­sp­olním běhu pro II. stu­peň ZŠ. Na­še ško­la se opět neztra­ti­la, když nej­větším úspě­c­hem bylo 2. mís­to J. Bednáře ve vel­mi kva­lit­ním ča­se. Klu­ci běh­a­li 3 km a dívky 1,5 km. Výsled­kovou tabulku naj­de­te v příl­o­ze. Moc dě­ku­ji za repre­zen­ta­ci na­ší ško­ly všem dě­tem, kte­ří se nezdráh­aly zú­častnit to­ho­to nár­očného spor­tu.

vysledky-pre­spolni-beh-30

Mgr. Filip Patlevič