ZŠ Pardubice - Studánka - Držte palce našim dívkám

Držte palce našim dívkám

Příští stře­du a čtvr­tek se v Jin­dři­chově Hrad­ci usku­teční repub­li­kové fi­nále dívek v bas­ket­balu. Ten­to rok se sou­těž jmenuje o "Po­hár mi­nis­t­ra škol­ství" a je ví­ce než kdy jin­dy me­di­álně sle­dováno. Vče­ra js­me do­sta­li úkol na­to­čit krátké vi­deo  o na­šem tý­mu. I když to byl ši­beniční ter­mín, "reži­sér a ka­me­ra­man" Ma­těj Ma­chá­ček, a sa­mozřejmě i holky,  to vše zvlád­li perfektně.

Vi­deo zde:

Mgr. Filip Patlevič