ZŠ Pardubice - Studánka - Kvalifikace na mistrovství České republiky v basketbalu

Kvalifikace na mistrovství České republiky v basketbalu

Ve­likán­ský úspěch na spor­tovním po­li zazna­menaly na­še dívky, když v kva­lifika­ci ­na MČR, kte­rá se hrá­la u nás ve ško­le, vy­bo­jovaly ví­t­ěz­ství a sou­časně možnost star­tovat na mi­s­trov­ství v Jin­dři­chově Hrad­ci. To se usku­teční 29.-30.4- pokud i tam holky uspě­jí, tak to už půj­de o úspěch ob­rov­ský:-)) Le­tos po­prvé se ta­to sou­těž hraje pod hlavičk­ou "Po­há­ru mi­nis­t­ra- spor­tovní liga základních škol" za podpo­ry MŠMT. Drží­me pal­ce a dě­kuje­me těm­to díva­kám za repre­zen­ta­ci:

Ka­rol. a Krist. Šo­to­lovým, T. Fe­ka­rové, T. Jo­chové, A. Navrá­ti­lové, P. Syrůč­k­ové a  M. Šlégo­rvé

vysledky-kva­lif

Mgr. Filip Patlevič