ZŠ Pardubice - Studánka - V parném létě na výletě

V parném létě na výletě

8. července 2015, 08:27 Mgr. Ivana Skalická

Další ak­cí po­řá­d­anou z vý­t­ěžku cha­ri­ta­tivní bur­zy a Sladkého dne byl výl­et s Dět­ským cen­t­rem Veská.

Ve čtvr­tek 2. čer­ven­ce bylo oprav­du vedro, ale o chuť ces­tovat nás ne­připravi­lo. Vla­kem js­me do­razi­li do Prahy, pře­ko­na­li nástrahy pražské hro­madné do­pravy a do­sta­li se do ZOO. Pro­cháze­li js­me mezi výb­ěhy, kde zvíř­a­ta ra­dě­ji odpo­číva­la ve stínu. Tro­chu js­me závi­dě­li vodním živo­či­chům, pro­tože se moh­li ve ved­ru osvěž­it. Doš­li js­me až k bazénku, kde trvalo jen chvilku, než js­me od­lo­ži­li bo­ty, a vrh­li se do vo­dy. Uži­li js­me si i dět­ská hříš­tě, po­se­dě­li ve stínu, da­li si zmrz­li­nu. Ce­lý den js­me pu­tova­li za­hra­dou. 

Pak zbýval návrat zpět, něk­te­ří ces­tova­te­lé by­li tak una­veni, že na nád­raží pad­li na zem. Přes útrapy horkého dne se výl­et po­ve­dl, něk­te­ré dě­ti z Veské říkaly, že byly v ZOO po­prvé. I tak se ne­chá něko­mu uděl­at ra­dost...

Mgr. Ivana Skalická