ZŠ Pardubice - Studánka - Pozvánka na první přednášku pro rodiče předškoláčků

Pozvánka na první přednášku pro rodiče předškoláčků

8. března 2016, 14:18 Mgr. Ivana Nejedlá

Vážení ro­di­če předško­láč­ků,

V průb­ěhu ja­ra pro Vás připravuje­me cyklus tří přednáš­ek, běh­em kte­rých bu­dou nad Vaši­mi dět­mi vy­ko­návat do­hled na­ši za­městnan­ci a připraví pro ně růz­né ak­tivi­ty.

Účast na těch­to přednáš­kách není sa­mozřejmě po­vinná a pro­sí­me Vás, abys­te v přípa­dě, že bu­de­te mít záj­em se ak­ce i se svým dí­t­ě­tem zú­častnit, svo­ji účast po­tvr­di­li  mai­lem zástup­ky­ni ško­ly Mgr. Papežové.

Pozvánka na první  přednášku pro ro­di­če a výtvarné ak­tivi­ty pro dě­ti

ter­mín: stře­da 16.3.2016 v 16 ho­din v hlavní bu­dově ško­ly (po­slu­chár­na a jí­del­na)

na ak­ci se můž­e­te přihlá­s­it do 14.3. na mail: zsstudpapezovaseznamcz

přednáška na té­ma:

Školní zra­lost z po­hle­du psycho­loga, služ­by po­sky­tované školním psycho­logem a psycho­logy pe­da­go­gicko - psycho­lo­gických po­ra­den.

přednáš­e­jí­cí: Mgr. Ire­na Doj­čánová, psycho­ložka Pe­da­go­gicko - psycho­lo­gické po­rad­ny v Par­du­bi­cích

Mgr. Ivana Nejedlá, ředitelka školy