ZŠ Pardubice - Studánka - Basketbal-kvalifikace na rep.finále

Basketbal-kvalifikace na rep.finále

V pá­tek, 8.4. 2016 se na­ší ško­le usku­tečni­la kva­lifika­ce na repub­li­kové fi­nále v bas­ket­bale ka­tego­rie IV., což jsou žá­ci na­ro­zení v le­tech 1999-2002. Na­še ško­la je si­ce pravi­delným účast­níkem jak kva­lifika­ce, tak i repub­li­kového fi­nále, to ale ne­mění nic na tom, že je potře­ba si účast vy­bo­jovat kva­lit­ní­mi výko­ny. Le­tošní zápas s Brnem byl to­ho do­sta­tečným důkazem. Kdo ho vi­děl mi ­dá jis­tě za prav­du. Za brněn­ský tým nastou­pil je­den z nej­větších talen­tů sou­časného do­ros­teneckého bas­ket­balu, kte­rý děl­al co mo­hl, ale tý­mový výkon na­šich chlap­ců ve­dl na­ko­nec k ví­t­ěz­ství. 

Na­ši ško­lu repre­zen­tova­li:

Fulle Ra­dim

Vo­tru­ba Ma­těj

Šrá­mek Ja­kub

Krám Voj­těch

Novák Ja­kub

Bo­há­ček Lukáš

Svo­janov­ský Mi­chal

Vl­ček Ta­de­áš

Ko­čva­ra On­dřej

Mgr. Filip Patlevič