ZŠ Pardubice - Studánka - Skvělý úspěch našich chlapců v basketbale

Skvělý úspěch našich chlapců v basketbale

Ve dnech 26.-27.4. se v Jin­dři­chově Hrad­ci usku­tečni­lo mi­s­trov­ství ČR v bas­ket­bale-ka­tego­rie IV (roč. 1999,2000,2001,2002). Již po něko­liká­te se klu­kům po­stup do fi­nále po­dařil, ale nik­dy ne­zví­t­ěz­i­li. Až le­tos. Ve sku­pi­ně si hlad­ce po­ra­di­li se ZŠ z Pro­s­tějova a z Jin­dři­chova Hrad­ce. V se­mifi­nále pře­j­e­li ZŠ z Kla­tov a fi­nále bylo o ně­co vy­rovnanější, ale hoši ukáza­li bo­jovného du­cha a zví­t­ěz­i­li nad Prahou. Ví­t­ěz­n­ou eufo­rii nám trošku pokazi­lo zranění kot­níku On­dře­je Ko­čva­ry,ale snad bu­de br­zy za­se fit. Drží­me pal­ce.

Dě­kuje­me za perfekt­ní repre­zen­ta­ci na­ší ško­ly- T. Vlč­k­ovi, O. Ko­čva­rovi, M. Svo­janov­ské­mu, L. Bo­háč­k­ovi, V. Krá­movi, J. Šrám­kovi a R. Fulle­mu. Kvů­li zranění s ná­mi ne­moh­li od­ces­tovat- M. Vo­tru­ba, T. Jabloňský a J. Novák. Ta­ké jim pat­ří po­dě­kování.

ofi­ci­ální stránky sou­těže:

http://www.spor­tovni­ligazs.cz/gale­rie/repub­li­kove-fi­nale-v-bas­ket­balu-26-27-4-2016-jin­d­ri­chuv-hra­dec/

Mgr. Filip Patlevič