ZŠ Pardubice - Studánka - Poradenské služby ve šk. roce 2016/2017

Poradenské služby ve šk. roce 2016/2017

Po­ra­den­ské služ­by ve ško­le:  

Výc­hovný po­rad­ce: Mgr. Iva Papežová pro I.st. - konzul­tační ho­di­ny dle do­mluvy

                               v hlavní bu­dově v kan­ce­láři zástup­ce ře­di­te­le pro I. stu­peň

                               Mgr. Iva­na Ne­jed­lá pro II.st.- konzul­tační ho­di­ny v ú­te­rý 14.00-15.00                                   v kan­ce­láři VP v hlavní bu­dově ne­bo dle do­mluvy

Me­to­dik pre­ven­ce:     Mgr. Mar­ce­la Pat­levi­čová  – konzul­tační ho­di­ny

                                   v ú­te­rý  14.00 – 15.00  ve 2. pavi­lo­nu ne­bo dle do­mluvy

Konzul­ta­ce je vž­dy možná na zákla­dě mai­lové, ne­bo te­lefo­nické do­mluvy.

Konzul­tační ho­di­ny vy­u­ču­jí­cích 2. stupně
den konzul­ta­cí čas mís­to
Antlová Pe­t­ra pá­tek 7.25 - 7.55 3. pavi­lon
Bar­toš­ková Ilo­na pá­tek 7.15 - 7.45 učeb­na ze­měpi­su
Be­ranová Kar­la pon­dělí 14.00 - 14.45 ka­bi­net VV
Hoj­ková An­d­rea stře­da 14.15 - 14.45 učeb­na přír­o­do­pi­su
Jadrný Ol­dřich čtvr­tek 7.15 - 7.45 učeb­na fyziky
Ja­rošová Soňa stře­da 7.15 - 7.45 po­slu­chár­na na hlavní bu­dově
Jíl­ková Ilo­na stře­da  7.15 - 7.45 učeb­na HV
Kaplan Mi­loš pá­tek 7.15 - 7.50 4. pavi­lon 7.B
Kár­ská Jitka pon­dělí 14.00 - 14.30 ka­bi­net děj­epi­su - hl. bu­dova
Ková­ř­ová Lu­cie čtvr­tek 14.20 - 15.00 4. pavi­lon 7.C
Man­dys Ji­ří pon­dělí 14.10 - 14.40 učeb­na fyziky
Ne­jed­lá Iva­na čtvr­tek 7.00 - 7.45 učeb­na Aj na hlavní bu­dově
Pat­levič Fi­lip dle do­mluvy
Pšenič­k­ová Pe­t­ra stře­da 7.15 - 7.45 učeb­na Aj 4 pavi­lon
Ska­lická Iva­na pá­tek 14.15 - 15.00 cvičná ku­chyně
Syrovát­ková Ha­na pon­dělí 13.45 - 14.15 ka­bi­net Aj na hlavní bu­dově
Vi­lí­mová Iva stře­da 7.15 - 7.45 učeb­na fyziky
Vol­kovová Zuza­na úte­rý 7.15 - 7.45 ka­bi­net jazy­ků na hlavní bu­dově
Zář­ecký To­máš pon­dělí 13.50 - 14.20 ka­bi­net děj­epi­su - hl. bu­dova
Mgr. Filip Patlevič, ředitel školy