ZŠ Pardubice - Studánka - Vánoční muzicírování ve ŠD

Vánoční muzicírování ve ŠD

28. prosince 2016, 10:38 Milena Knollová, vedoucí ŠD

Kdy­by js­te  v pá­tek  16.12. za­vít­a­li na buňku č. 5, moh­li js­te zaslechnout ,, Ne­sem vám novin..., Bim,bam..., Váno­ce, váno­ce při­cháze­jí... " , ty­to krás­né písně a mno­ho dalších se nes­ly na­ší druži­nou. 

Dě­ti z od­děl­ení p. vychova­telky Marké­ty Jeníč­k­ové, Zuza­ny Böh­mové, Ha­ny Fuk­sové za po­mo­ci p. uči­telky Ilo­ny Tro­ján­kové se totiž sešly u ,,Vánočníh­o ­mu­zi­cír­ování". Dě­ti, zpívaly, hrály na hu­dební nástro­je i na  tanec došlo. Velká po­chva­la pro všech­ny ma­lé hu­debníky.

 Strávi­li js­me spo­lečně krás­né před­vánoční odpo­ledne. 

Šťastný nový rok

Zuzana Böh­mová

Milena Knollová, vedoucí ŠD