ZŠ Pardubice - Studánka - Soutěž Rieter Open

Soutěž Rieter Open

MĚS­TO PAR­DU­BI­CE A TENIS

Agen­tu­ra DAE Servi­ces s.r.o., kte­rá po­řá­dá prestižní mezi­nár­odní teni­sový turnaj mužů Ri­e­ter Open Par­du­bi­ce,  ve spo­luprá­ci se sta­tutárním měs­tem Par­du­bi­ce

vy­hlašuje

KRE­A­TIVNÍ SOU­TĚŽ O ZA­JÍ­MAVÉ CE­NY PRO ŽÁKY 2. STUPNĚ ZŠ

Jak se zú­častnit sou­těže? Sta­čí na­to­čit krátké vi­deo (30 – 120 se­kund) na té­ma tenis                          a Par­du­bi­ce, ne­bo ori­gi­nální pozvánku na le­tošní Ri­e­ter Open, a spo­lu se jménem, věkem              a ško­lou sou­těž­í­cího odeslat na mai­lovou ad­re­su: tenispceemailcz

Kdy pro­bíhá sou­těž? Ode­síl­at vi­dea můž­eš do 12. červ­na 2017.

5  nej­lepších na­hrávek bu­de vysta­veno na fa­ce­bo­o­kovém pro­fi­lu Ri­e­ter Open Par­du­bi­ce, kde ko­nečného ví­t­ěze ur­čí po­čet zaslaných laj­ků.

Ví­t­ěz sou­těže bu­de vy­hláš­en a od­měněn na fi­nále teni­sového turnaje 15. 7. 2017 cenou ši­tou pří­mo na mí­ru.  Sou­čás­tí vy­hláš­ení sou­těže bu­de i setkání s fi­na­lis­ty turnaje.

Kon­tak­ty pro případné do­ta­zy: tenispceemailcz evanovakovadaeservicescz

Mgr. Filip Patlevič, ředitel školy