ZŠ Pardubice - Studánka - Okresní kolo v plavání

Okresní kolo v plavání

Krás­ný, dvojná­s­obný úspěch zazna­mena­li na­ši žá­ci v okresním ko­le v plavání, kte­ré se usku­tečni­lo 6. 11. 2017 v Aqua­cen­t­ru Par­du­bi­ce.

Jak dívky, tak i chlap­ci pro­měni­li ho­di­ny a ho­di­ny trénin­kové dři­ny ve ví­t­ěz­ství. Dě­kuje­me za skvěl­ou repre­zen­ta­ci ško­ly.

Na­ši ško­lu repre­zen­tova­li:

Chlap­ci:

Ne­u­mann David, Ne­u­mann Adam, Cim­bu­rek Daniel, Ško­da Jan, Ko­lovrat­ník Mar­tin, Navrá­til To­máš, Kar­lovec Štěpán

Dívky:

Mo­ska­lie­ová El­la, Ko­ty­ková Niko­la, Syrovát­ková Štěpánka, Svo­bo­dová Vanessa, Hu­sá­ková An­na, Go­berna­cová Ane­ta, Kopecká Te­reza

Mgr. Filip Patlevič, ředitel školy