ZŠ Pardubice - Studánka - Krajské kolo v plavání

Krajské kolo v plavání

Krás­ný úspěch zazna­mena­li na­ši žá­ci v kraj­ském ko­lé v plavání, kte­ré se usku­tečni­lo 7. 12. 2017 v Chru­di­mi.

Chlap­ci ob­sa­di­li skvé­lé 1. mís­to a dívky na­ko­nec mu­se­ly bo­hu­žel závo­dit mi­mo sou­těž, pro­tože vinnou ne­mo­cí byly nu­ceny po­stavit štafe­tu 6 x 50 m VZ s "vy­půj­čenou" závodni­cí z ji­né pstou­pivší ško­ly.  ­Souč­tem umís­tění by ale na­še dívky rovněž zví­t­ěz­i­ly.

Za repre­zen­ta­ci ško­ly dě­ku­ji:

Mo­ska­lievové Elle, Ko­ty­kové Niko­le, Syrovát­kové Štěpán­ce, Hu­sá­kové Annič­ce, Ne­u­mannové Mo­ni­ce

Davi­du a Ada­mu Ne­u­mannovým , Danie­lu Cim­bur­kovi, To­máši Navrá­ti­lovi, Štěpánu Kar­lov­covi, Mar­ti­nu Abe­lovi

Mgr. Filip Patlevič, ředitel školy