ZŠ Pardubice - Studánka - Knižní bazárek

Knižní bazárek

5. března 2018, 07:40 Mgr. Zuzana Štěpánková

Mi­lí ro­­di­­če,

základní ško­­la Par­­du­­bi­­ce – Stu­­dánka po­řá­­dá ve spo­luprá­­ci se Spo­lečnos­tí přá­­tel ško­ly knižní bazár­ek.

Má­­te do­­ma kni­hu, kte­rá vaše dí­­tě pří­l­iš ne­za­uja­­la, už jí má přeč­­­tenou ne­­bo z kni­hy vy­­rost­lo? Ne­­bo naopak je nár­uživým čtenář­­em a je­ho kni­hovnu bys­­­te ch­­tě­­li obo­ha­­tit o další ti­tuly za příj­­em­nější ce­­ny, než jsou v knihku­pec­tvích?

Přijď­te se k nám po­dívat 22.břez­na, do tří­dy 1.C od 13.00 hod. do 16.00 hod., tře­ba vám něj­a­ká kni­ha padne do oka.

Ví­­ce infor­­ma­­cí ob­drží­­te do svých emai­lových schránek od třídních uči­te­lů.

Těš­í­­me se na spo­luprá­­ci.

plakat-2018.pdf138.46 KiB
pla­kat-2018

Mgr. Zuzana Štěpánková