ZŠ Pardubice - Studánka - Ohlédnutí za lidovým během Vaňka Vaňhy

Ohlédnutí za lidovým během Vaňka Vaňhy

15. dubna 2018, 16:07 Mgr. Jitka Rybářová

V so­bo­tu 14.4. se pro­s­tor před Výc­ho­do­česk­ým divadlem za­plnil ma­lý­mi i velký­mi běž­ci, kte­ří se po­té vy­da­li na tra­su li­dového běhu. Mu­se­li zdo­lat ne­ce­lé dva ki­lo­me­t­ry ve­dou­cí přes Su­kovu tří­du, Ma­sa­ry­kovo nám­ěs­tí a tří­dou Mí­ru se vra­ce­li do cíle na Pernštýn­ském nám­ěs­tí.

Na­ši ško­lu repre­zen­tovalo 139 běž­ců a vy­bo­jova­li js­me 5. mís­to mezi zú­častněný­mi ško­la­mi. Ško­la ob­drže­la poukázku na nákup spor­tovních potřeb ve výši 5 000 Kč.

Dě­kuje­me všem zú­častněným a zve­me vás na další li­dový běh 25.4., kte­rý se po­běží v rám­ci Par­du­bické devít­ky.

Mgr. Jitka Rybářová