ZŠ Pardubice - Studánka - POHÁR ROZHLASU V ATLETICE ML. ŽÁKŮ A ŽÁKYŇ

POHÁR ROZHLASU V ATLETICE ML. ŽÁKŮ A ŽÁKYŇ

Po­hár roz­hla­su

Dne 23. dub­na se na­ši žá­ci /ročník 2005 a mladší/ zú­častni­li at­le­tických závo­dů ZŠ.

Sou­tě­ž­i­li v ­těch­to dis­ciplínách : běh na 60m , 600m – dívky,1000m – chlap­ci, skok do dálky,

skok do výšky, hod kri­ke­tovým míčkem a štafe­tový běh na 4x60m.

Si­ce js­me se ne­umís­ti­li na předních příč­kách, ale dě­ti před­ved­ly své nej­lepší výko­ny

a za to jim dě­kuje­me. Získ­aly cenné zku­šenos­ti, kte­ré jis­tě zúro­čí v ­dalších sou­těž­ích. Něk­te­ré dě­ti to

za­žívaly po­prvé a bylo to pro ně vel­mi cenné.  

Jmenovi­tě:  chlap­ci: Bren­dl Štěpán, Burget Adam, Mi­s­trík Pavel, Novotný Voj­těch, Pro­keš Mar­tin,

                                     Go­bernac Adam, Strná­d­ek David, Šm­íd Daniel, Za­va­dil Ma­tyáš a Ze­man Jan.

                      Dívky:   Dluská Mag­da, Ko­si­nová Ni­col, Kub­cová Ane­ta, Pav­lí­ková Eliška, Slu­ková Bá­ra,

                                    Strna­dová Elen, Svo­bo­dová Vanessa, Syrovát­ková Štěpánka a Val­ská Eliška.

                                                                                                                                                     Mgr. Z. Něm­cová

Mgr. Filip Patlevič, ředitel školy