ZŠ Pardubice - Studánka - Výtvarná soutěž Evropa ve škole

Výtvarná soutěž Evropa ve škole

24. května 2018, 05:39 Mgr. Karolína Beranová

 Tra­dičně se na­še ško­la za­po­juje do výtvarného a li­te­rárního pro­jek­tu vy­hlašovaného ve spo­luprá­ci NI­DV a Česk­ého nár­odního ko­mi­té­tu. Sou­těž je ur­če­na dě­tem a mlá­d­eži ve věku 4 - 21 let. Hlavním té­m­a­tem sou­těže pro le­tošní ročník bylo „Pře­mýš­lej, na čem staví Ev­ropa“

Z díl­čích te­mat js­me si vy­bra­li Dob­ro­druž­ství v hra­du, zámku... a z ­ce­lé řa­dy zdaři­lých pra­cí po­sla­li do kraj­ského ko­la pět nej­lepších. Z nich pak tře­tí mís­to ve druhé ka­tego­rii získ­alo dílo Klá­ry Pro­ko­po­vé ze 7.B a po­stu­puje do ce­lo­stát­ního ko­la.

Mgr. Karolína Beranová