ZŠ Pardubice - Studánka - Okresní kolo Pythagoriády - MÁME VÍTĚZE!

Okresní kolo Pythagoriády - MÁME VÍTĚZE!

12. června 2018, 07:35 Ing. Petra Antlová

Na kon­ci kětv­na pro­běh­lo okresní ko­lo ma­te­ma­tické sou­těže Pytha­go­ri­á­dy. Tři po­stu­pu­jí­cí chlap­ci ze 7.C - A­dam, David a Dan - vý­b­orně repre­zen­tova­li na­ši ško­lu a pat­ří mezi 27 nej­lepších z na­še­ho kraje! 

Adam - 1.mís­to

Dan - 8. mís­to

David - 18. - 24.mís­to

Gra­tulu­ji.

 

Ing. Petra Antlová