ZŠ Pardubice - Studánka - Aktuální informace k 10. 9. 2018

Aktuální informace k 10. 9. 2018

Vážení ro­di­če, mi­lí žá­ci,

mo­hu Vám ozná­mit, že v průb­ěhu víken­dových pra­cí s pre­ven­tivním po­de­přením stropů nenastaly žád­né komp­lika­ce a výu­ka bu­de zít­ra pro všech­ny žáky ško­ly pro­bíh­at na ZŠ Stu­dánka.

Příc­hod žá­ků 2. stupně pla­tí dle rozpi­su, kte­rý js­te ob­drže­li od svých třídních uči­te­lů - pro­dej se­ši­tů.

Zít­ř­ejší třídní schůz­ky mo­hou pro­bíh­at ta­ké ve všech učebnách. Za­chová­me rozpis z ­mi­nulého týd­ne – 1. stu­peň od 18 ho­din, 2. stu­peň od 19 ho­din. Schůz­ka se zástup­ci tříd pro­běh­ne ja­ko obvykle od 17 ho­din v po­slu­chárně ško­ly v 1. pat­ře na hlavní bu­dově.

                                                                                                                                             Dě­ku­ji za po­chopení.

Mgr. Filip Patlevič, ředitel školy