ZŠ Pardubice - Studánka - Konzultační hodiny vyučujících 2. st. + poradenské služby

Konzultační hodiny vyučujících 2. st. + poradenské služby

Konzul­tační ho­di­ny vy­u­ču­jí­cích 2. stupně
den konzul­ta­cí čas mís­to
Antlová Pe­t­ra úte­rý 14,05-14,35 3.pav., tř. 6.A
Bar­toš­ková Ilo­na pá­tek 7,15-7,40 učeb­na ze­měpi­su
Be­ranová Kar­la pon­dělí 14,05-14,45 učeb­na Vv
Fan­tová Mo­nika úte­rý 7,15-7,45 3.pav., ka­bi­net
Hoj­ková An­d­rea stře­da 14,05-14,35 učeb­na 9.A, hl. bu­dova
Jadrný Ol­dřich stře­da 14,10-14,40 učeb­na ze­měpi­su
Ja­rošová Soňa úte­rý 7,20-7,45 ka­bi­net jazy­ků, hl. bud.
Jíl­ková Ilo­na stře­da 7,15-7,45 učeb­na 9.A, hl. bu­dova
Kaplan Mi­loš pá­tek 7,15-7,40 učeb­na 7.C
Kár­ská Jitka pon­dělí 13,45-14,15 ka­bi­net děj­epi­su
Ková­ř­ová Lu­cie úte­rý 14,20-15,00 4.pav., učeb­na NJ
Man­dys Ji­ří pon­dělí 14,05-14,35 učeb­na 9.A, hl. bu­dova
Ne­jed­lá Iva­na úte­rý 7,15-7,45 uč. AJ 1. stu­peň
Pšenič­k­ová Pe­t­ra úte­rý 14,20-15,00 ka­bi­net 4.pav.
Ska­lická Iva­na pon­dělí 14,05-14,35 ku­chyňka
Smotlachová Pe­t­ra pon­dělí 14,05-14,35 3.pav., tř. 6.B
Vi­lí­mová Iva stře­da 7,15-7,45 učeb­na 9.A, hl. bu­dova
Vol­kovová Zuza­na čtvr­tek 7,15-7,45 ka­bi­net jazy­ků, hl.bud.
Zář­ecký To­máš úte­rý 7,25-7,50 ka­bi­net děj­epi­su
Konzul­tační ho­di­ny  školního psycho­loga, VP a me­to­dika pre­ven­ce
den konzul­ta­cí čas mís­to
Papežová Iva Pon­dělí (dle do­mluvy) 14. 00 -15. 00 kan­ce­lář ZŘŠ, VP
Ne­jed­lá Iva­na Pon­dělí (dle do­mluvy) 14. 00 -15. 00 učeb­na AJ na hl. bu­dově
Pat­levi­čová Mar­ce­la Pon­dělí (dle do­mluvy) 14. 00 -15.00 Hl. bu­dova - kan­ce­lář VP
Bu­ri­anová Lenka Stře­da (dle do­mluvy) 10.40 - 12.00 Hl. bu­dova - kan­ce­lář VP
Mgr. Filip Patlevič, ředitel školy