ZŠ Pardubice - Studánka - Logická olympiáda opět po roce - REGISTRUJ SE!

Logická olympiáda opět po roce - REGISTRUJ SE!

17. září 2018, 22:15 Ing. Petra Antlová

Pro­veř si si svou schopnost lo­gického uvažování a zú­častni se Lo­gické olympi­á­dy, kte­rou po­řá­dá Mensa České repub­liky.

Infor­mační le­tá­ček js­te již moh­li zís­k­at od svých třídních uči­te­lů (viz příl­o­ha). Připo­mínám, že do sou­těže je nutné se regis­trovat na www.lo­gickao­lympi­a­da.cz DO 30.ZÁŘÍ 2018!!! Regis­tra­ce z loňského roku není platná!

První ko­lo sou­těže pro ka­tego­rii A (1.stu­peň) pro­běh­ne v ter­mínu od 1.10. do 7.10. a pro ka­tego­rii B (2.stu­peň) od 8.10. do 14.10. Sta­čí, když kdyko­liv v daný ter­mín za­sedne­te ke své­mu po­čít­a­či, přihlá­s­í­te se na we­bové stránky lo­gické olympi­á­dy, spus­tí­te test a jde­te na to! Běh­em 30 mi­nut můž­e­te "mě­ř­it své síly" s ostat­ní­mi dět­mi v ce­lé České repub­li­ce. A to sto­jí za to!!!

V loňském ro­ce se do sou­teže za­po­ji­lo 48 žá­ků na­ší ško­ly, pře­ko­ná­te le­tos ten­to po­čet? Za­tím je vás přih­láš­ených 22, tak ne­váh­ej a přih­laš se! 

Hodně štěs­tí.

lo­gicka-olympi­a­da-2018

le­tak-a5-lo-2018-01

Ing. Petra Antlová