ZŠ Pardubice - Studánka - Běh naděje

Běh naděje

16. října 2018, 19:31 Mgr. Zuzana Štěpánková

Krás­né po­ča­sí v ­so­bo­tu přálo běž­eckým nadšen­cům, kte­ří se zú­častni­li cha­ri­ta­tivního Běhu na­děje. Dvouki­lo­me­t­rový okruh zvládlo všech deva­de­sát dětí a ro­di­čů ze Stu­dánky.

Dě­kuje­me za hojnou účast a těš­í­me se na další spo­lečné vy­běhn­utí.

Mgr. Zuzana Štěpánková