ZŠ Pardubice - Studánka - BK Pardubice, projekt Hrajeme spolu za Pardubice

BK Pardubice, projekt Hrajeme spolu za Pardubice

Vážení ro­di­če,

dovo­lu­ji si Vás tou­to ces­tou oslovit s na­bídkou do­tovaných vstu­penek pro Vás, žáky a ro­dinné příslušníky, na pro­jek­t Hraje­me spo­lu za Par­du­bi­ce V. V rám­ci té­to ak­ce se nejprve usku­teční kon­cert Ko­morní filhar­mo­nie Par­du­bi­ce s hos­ty Fe­li­xem Slováčkem a Fe­li­xem Slováčkem jr. (hrát bu­dou mj. fil­mové, se­ri­ál­ové, po­hád­kové me­lo­die z uplynu­lých 5ti de­kád), a po­té bu­de ode­hráno utkání Ko­ope­ra­tiva Nár­odní bas­ket­balové ligy mezi BK JIP Par­du­bi­ce a ČEZ Bas­ket­ball Nym­burk.

Ter­mín a mís­to ko­nání: so­bo­ta 8. 12. 2018 od 16:30, aré­na Par­du­bi­ce.

Po­čet vstu­penek na oso­bu není ome­zen, ce­na 1 vstu­penky či­ní 20 Kč.

Ob­jednávej­te přes třídní uči­te­le do úte­rý 4. 12. 2018.

René Peška

BK JIP PAR­DU­BI­CE

Mgr. Filip Patlevič, ředitel školy