ZŠ Pardubice - Studánka - Přání

Přání

Mi­lí žá­ci a ko­lego­vé, vážení ro­di­če,

dovol­te mi po­přát vám všem krás­né Váno­ce a do nového roku vkro­čení tou správnou no­hou. Snad bu­de rok 2019 pro ZŠ Stu­dánka z hle­diska stále ne­kon­čí­cích re­kon­struk­cí úspěšný.

Ch­těl bych vám vel­mi po­dě­kovat za vstřícnost a po­chopení při ře­šení ak­tuálních pro­blé­mů v ­sou­vis­los­ti s re­kon­struk­cí hřiš­tě, od­borných uče­ben a s ­podpěr­a­mi stropních kon­struk­cí v 1. – 4. pavi­lo­nu, kte­ré nás če­ka­jí prav­dě­po­dobně (v tom lepším přípa­dě) až do kon­ce školního roku. Výsle­dek ale bu­de stát za to J.

Pro­tože js­te již všichni do té­to do­by zce­la jis­tě ob­drže­li mno­ho novo­ročních PF, tak já zde přiklá­d­ám něko­lik ak­tuálních fo­to­grafií z na­ší ško­ly.

Mgr. Filip Patlevič, ředitel školy