ZŠ Pardubice - Studánka - Soutěž Agyslingua na pardubickém gymnáziu

Soutěž Agyslingua na pardubickém gymnáziu

22. února 2019, 09:31 Mgr. Monika Fantová

Dne 19. 2. 2019 se Lukáš Vtípil z 8.C a Katka Ka­de­řáb­ková z 9.B zú­častni­li sou­těže Agys­lingua v ang­lickém jazy­ce, kte­rá pro­běh­la na  Ang­lickém gym­náziu v Par­du­bi­cích. Sou­tě­ž­i­lo se ve dvou  úrovních A2 a B1 pro žáky 2. stupně ZŠ bez rozšíř­ené výu­ky Aj.  Žá­ci si zku­si­li  po­slech, psaní a konverza­ci na volné té­ma. V průb­ěhu té­to ak­ce pro­bíh­a­la sou­těž na po­čít­a­čích s názvem on­li­ne jazyky. V ­té­to sou­těži se Lukáš Vtípil umís­til ja­ko 1. ve své ka­tego­rii  A2. V průb­ěhu tes­tování by­li žá­ci za­ba­veni růz­ný­mi ak­tivi­ta­mi, kte­ré si pro ně připravi­li stu­den­ti ze střední ško­ly AGYS. Ta­to sou­těž se ko­ná kaž­d­o­ročně, stu­den­ti ma­jí tak možnost otes­tovat si své dovednos­ti v po­rovnání s ostat­ní­mi žáky růz­ných škol. Příští ročník bychom se opět rá­di zú­častni­li.

Mgr. Monika Fantová