ZŠ Pardubice - Studánka - Seznamujeme se s tradicemi - Masopust

Seznamujeme se s tradicemi - Masopust

4. března 2019, 17:10 Mgr. Jitka Rybářová

Z něk­te­rých tra­dic se nám do­chovaly pou­ze střípky, ale i ty je potře­ba chránit a oživovat. 

Blíží se ko­nec ma­sopus­tu, ob­do­bí trva­jí­cí od svátku Tří krá­lů do Po­pe­leční stře­dy, kte­ré bývá za­kon­čeno ma­sopust­ním prův­o­dem. Je to ob­do­bí karne­va­lů, ple­sů a ho­dování. Po něm teprve nastává oprav­dový před­ve­liko­noční půst.

Dě­ti se dozvě­děly, že slovo karne­val a ma­sopust vlastně zna­mená to­též. Právě karne­valové ve­se­lí je dě­tem vel­mi blíz­ké. Spo­lečně si vy­tvo­ři­ly ma­sopust­ní tape­tu a při návš­těvě kon­cer­tu dět­ského folk­lórního sou­bo­ru Perní­ček se sezná­mi­ly se zvyky, kte­ré to­to ob­do­bí pro­váze­ly.

Mgr. Jitka Rybářová a žáci 1.B