ZŠ Pardubice - Studánka - Akce školy − 1. stupeň

Akce školy − 1. stupeň

Akce školy − 1. stupeň

Mu­ze­um re­kor­dů a ku­ri­o­zit uspo­řá­d­alo ke 100. výr­o­čí sa­mostatné repub­liky ak­ci s názvem ČESKÝ DEN S ­ČESK­Ý­MI VLAJ­KA­MI. V rám­ci té­to ak­ce bylo na ve­řejných mís­tech České repub­liky vysta­veno mno­ho…
  Celý článek
S úc­tou ke všem hr­di­nům ve sto­le­té his­to­rii na­ší vlas­ti js­me se připravova­li v na­šich tře­tích tří­dách na oslavy  význam­ných na­ro­zenin repub­liky. Až bu­de­me v ne­dě­li zdo­bit vlaj­ka­mi své do­movy, bu­de­me…
  Celý článek
Tep­lé podzimní po­ča­sí láká do přír­o­dy ob­divovat krásy podzi­mu. Trošku přír­o­dy js­me si při­nes­li i do tří­dy a vy­tvo­ři­li ob­ráz­ky a de­ko­ra­ce, uči­li js­me se poznávat druhy listna­tých stro­mů a při­ř­azova­li…
  Celý článek
Gale­rie měs­ta Par­du­bic zre­a­lizova­la k ­výs­tavě ob­razů Ada­ma Kašpa­ra řa­du do­pro­vodných pro­gra­mů včetně gale­rijních  ani­ma­cí pro ško­ly. Jedné z nich s názvem „JEN PRO­S­TOR“ se zú­častni­ly i dě­ti z 5. C.…
  Celý článek
V lednu js­me se vy­da­li už po čtvr­té na ho­ry. Ten­tokrá­te do Jan­ských Láz­ní. Vyzkou­še­li js­me lanovky vše­ho druhu i sjez­dovky všech ba­rev. Ce­lý tý­d­en se sypalo a sypalo. Na­padlo půl me­t­ru sněhu.…
  Celý článek