ZŠ Pardubice - Studánka - Akce školy − 1. stupeň

Akce školy − 1. stupeň

Akce školy − 1. stupeň

Bá­ra není jen dív­čí jméno. Je to i název svě­tově unikát­ní roz­hled­ny, kte­rá se na­chází v le­sích Pod­hů­ra u Chru­di­mi. Za chladného a deš­tivého po­ča­sí se na výl­et vy­da­li žá­ci 3. tříd. Zi­ma ško­láky…
  Celý článek
Hlá­s­í­me se z 1. A a ozna­muje­me, že se nám ve ško­le da­ří celkem dob­ře. Užívá­me si zábavy i prá­ce. Oslavi­li js­me už něko­like­ry na­ro­zeni­ny a na­u­či­li js­me se pár pís­men a čís­lic. No, jen po­suď­te...
  Celý článek

Líbí se vám koně?

Akce školy / 1. stupeň | Mgr. Evženie Čermáková 6. září 2009, 16:44
Dě­tem z 2. B ano, pro­to s ni­mi v pá­tek 4. 9. oslavi­ly svá­tek na ak­ci "Svá­tek ko­ní a dětí", kte­rá se ko­na­la na závo­diš­ti v Par­du­bi­cích. Vi­děly ne­jen různá ple­me­na krás­ných ko­ní a po­ní­ků, ale i ko­zy,…
  Celý článek

Rozloučení s 1. třídou

Akce školy / 1. stupeň | Mgr. Evženie Čermáková 25. června 2009, 20:15
Ve čtvr­tek 25. 6. js­me mě­li všichni z 1. B skvě­lý den! Tatínek na­še­ho spo­lu­žáka nás pozval na vý­b­orný po­hár do restau­ra­ce Ry­bár­na. Usa­di­li js­me se na te­ra­se s výhle­dem na Ma­tiční je­ze­ro, na kte­rém…
  Celý článek
V úte­rý se vy­da­li páťá­ci vla­kem do Bo­tanicu­su. V his­to­rické vesni­ci umění a ře­me­sel si jich moh­li vyzkou­šet ce­lou řa­du. Na okamžik se pro­měni­li v drá­teníky, hrn­číře, pro­vaz­níky, papír­níky, svíč­kaře…
  Celý článek
Ve stře­du js­me se vy­da­li na výl­et na in-li­ne brus­lích. Au­to­bu­sem č. 16 js­me se do­sta­li ke Ku­ně­tické ho­ře a dále kou­sek po svých až na stezku, kde js­me ko­nečně na­zu­li brus­le. Do­sta­li js­me po­slední…
  Celý článek
Tří­dy 4.B,C byly v květnu na ŠVP v Krko­noších v Horních Mí­seč­kách. Dě­ti si pro­cvi­čovaly svá tě­la při hor­ských túrách, kde poznávaly krásy Krko­noš.Navštívi­li js­me Špin­dle­rův Mlýn, vy­špl­ha­li js­me na…
  Celý článek

Popletené pohádky

Akce školy / 1. stupeň | Mgr. Evženie Čermáková 1. června 2009, 15:08
       11. květ­na dě­ti z 1. B a 1. D od­je­li do Jizer­ských hor na ško­lu v přír­o­dě. Větši­na se těš­i­la, ale něk­te­ré se bály, jak vše zvlád­nou bez ma­mi­nek. Ce­lý tý­d­en js­me si čet­li knížku Ivo­ny Březi­nové…
  Celý článek
Pá­teční do­po­ledne prvňáč­ci vy­u­ži­li pro­s­to­ry ze­lené učeb­ny, pro­tože proč se učit ve tří­dě, když venku je tak krás­ně. Nejd­říve js­me si však mu­se­li ze­lenou učebnu pok­li­dit ; se­brat papír­ky, PET lahve,…
  Celý článek