ZŠ Pardubice - Studánka - Akce školy − 1. stupeň

Akce školy − 1. stupeň

Akce školy − 1. stupeň

     Paní uči­telka Iva Ska­lická vy­mys­le­la nového ve­liko­nočního be­ránka – be­ránka z ku­li­ček. Jest­lipak by si na pe­čení ku­lič­k­ového be­ránka trouf­li ta­ké třeťá­ci? I trouf­li. A tak v ­do­bě před­ve­liko­noční…
  Celý článek
     Mi­nu­lý tý­d­en skon­čil brus­lařský vý­cvik pát­ých tříd. V něko­lika lek­cích si dě­ti zopa­kovaly jíz­du vpřed, vzad, překlá­d­ání vpřed, jíz­du po jedné brus­li a ji­ná cvi­čení. Kaž­dý se mu­sel na­u­čit dob­ře a…
  Celý článek
     Dnes je Smrtná ne­děle. „Smrtnou ne­dělí za­čínalo lé­to. Zi­ma kon­či­la. Podzim totiž li­dé řa­di­li k zi­mě a ja­ro k lé­tu. Vy­náš­e­la se Mo­ra­na, při­náš­e­lo se Lé­to.“ (B.Perni­ca)      Po loňském úspěšném…
  Celý článek
V po­sledních dnech se na nás z mé­d­ií hrne spous­ta infor­ma­cí ohledně róm­ské pro­ble­ma­tiky na seve­ru Čech. Naš­těs­tí ty­to ba­ri­é­ry mezi dět­mi nej­sou, a pro­to js­me by­li vel­mi rá­di, když k nám se svý­mi…
  Celý článek

Chcete se stát lékařem?

Akce školy / 1. stupeň | Mgr. Evženie Čermáková 26. února 2009, 13:55
            Na­ši prvňá­ci si to moh­li vyzkou­šet. Na zdravot­ním stře­disku již by­li ur­či­tě všichni, ale v ro­li sestřičky ne­bo lé­kaře se ocit­li po­prvé. Nejprve vše bed­livě po­zo­rova­li a pak se sa­mi…
  Celý článek
Ta­ké js­te potkáva­li v oko­lí stu­dánecké ško­ly nápadně hodně vyšňo­řených dětí s ob­rov­ský­mi ba­revný­mi větrníky v ru­kou? Jak by ne, vž­d­yť právě pro­bíhá zápis do 1. tří­dy a to je jak­sepat­ří  věc! Vž­d­yť už…
  Celý článek
První po­lovi­na školního roku 2008/2009 je již za ná­mi. Pro­spěch i chování - to vše již bylo zhodno­ceno. Oprav­du všechno? Ješ­tě bych rá­da po­dě­kova­la děv­č­a­tům ze tří­dy 8.A. Žá­ci 3. tří­dy ma­jí mezi ni­mi…
  Celý článek
Na­ši třeťá­ci a čtvrťá­ci ten­tokrát za­vít­a­li na zá­mek, pro­tože se ch­tě­li dozvě­dět, ja­ké zvyky a oby­če­je pro­váze­ly obyva­te­le na­ší vlas­ti od led­na do pro­sin­ce. Zjis­ti­li js­me, že větši­na zvy­ků je spo­je­na…
  Celý článek

Ať si venku mrzne, sněží...

Akce školy / 1. stupeň | Mgr. Evženie Čermáková 12. ledna 2009, 15:44
Ať si venku mrz­ne, sněží, prvňá­ci ven rych­le běží. Čepi­ce a ru­kavi­ce - ne­va­dí nám fujavi­ce. Sáňky, bo­by, koulovačku, dová­d­í­me na ko­pečku. Ve ško­le se můž­em smát, a pak do tří­dy jít psát.   …
  Celý článek