ZŠ Pardubice - Studánka - Akce školy − 1. stupeň

Akce školy − 1. stupeň

Akce školy − 1. stupeň

Mě­li js­me je­di­nečnou příl­eži­tost přivít­at pět od­vážných ma­mi­nek na vánočním vy­ráb­ění. Pět ho­din usi­lovné prá­ce, výsledky byly nád­herné. Vy­ro­bi­li js­me si vánoční stro­mečk­y z papí­r­ových tác­ků a…
  Celý článek
Mu­ze­um re­kor­dů a ku­ri­o­zit uspo­řá­d­alo ke 100. výr­o­čí sa­mostatné repub­liky ak­ci s názvem ČESKÝ DEN S ­ČESK­Ý­MI VLAJ­KA­MI. V rám­ci té­to ak­ce bylo na ve­řejných mís­tech České repub­liky vysta­veno mno­ho…
  Celý článek
S úc­tou ke všem hr­di­nům ve sto­le­té his­to­rii na­ší vlas­ti js­me se připravova­li v na­šich tře­tích tří­dách na oslavy  význam­ných na­ro­zenin repub­liky. Až bu­de­me v ne­dě­li zdo­bit vlaj­ka­mi své do­movy, bu­de­me…
  Celý článek
Tep­lé podzimní po­ča­sí láká do přír­o­dy ob­divovat krásy podzi­mu. Trošku přír­o­dy js­me si při­nes­li i do tří­dy a vy­tvo­ři­li ob­ráz­ky a de­ko­ra­ce, uči­li js­me se poznávat druhy listna­tých stro­mů a při­ř­azova­li…
  Celý článek