ZŠ Pardubice - Studánka - Akce školy − 1. stupeň

Akce školy − 1. stupeň

Akce školy − 1. stupeň

Přijeli k nám hasiči

Akce školy / 1. stupeň | Mgr. Kateřina Trávníčková 2. října 2017, 12:07
Mi­nu­lý tý­d­en nás svou návš­těv­ou poc­ti­li ha­si­či z Ha­sičského sbo­ru měs­ta Chru­dim. Dě­ti do­staly možnost na­hlédnout do je­jich ob­tížného po­vo­lání. Sezná­mi­ly se s náplní je­jich prá­ce, pro­hlédly si…
  Celý článek
Dnešní pon­děl­ní ráno  na  ZŠ Stu­dánka za­plni­lo školní lavi­ce 740 žá­ků .  Pro 85 prvňáč­ků  to bylo dnes úplně po­prvé. První den ve ško­le, první ho­di­na, nová paní uči­telka, noví ka­ma­rá­di. Již…
  Celý článek
Po dva roky nás pro­váze­li na ­ces­tě za vz­děl­áním na­ši „vel­cí“ ka­ma­rá­di. By­li u na­šich prvních čtenář­ských poku­sů, vy­ro­bi­li s ná­mi po­můc­ky na ma­te­ma­tiku, pek­li s ná­mi perníčky, cvi­či­li s ná­mi na…
  Celý článek
Od­měnou za dobrou prá­ci  v tom­to školním ro­ce by­la pro­jížďka na dra­čí lo­di. Po­ča­sí se vy­daři­lo a třeťá­ci si moh­li vyzkou­šet jíz­du na závodním rych­lost­ním kaja­ku a na oprav­dové dra­čí lo­di. Dě­kuje­me…
  Celý článek