ZŠ Pardubice - Studánka - Akce školy − 2. stupeň

Akce školy − 2. stupeň

Akce školy − 2. stupeň

Vče­ra pro­běh­lo v KD Hro­novická slavnost­ní roz­lou­čení s žáky devát­ých roční­ků u příl­eži­tos­ti ukon­čení do­cház­ky na na­ší ško­le. Jak ce­lá ak­ce pro­bíh­a­la se můž­e­te po­dívat v na­ší fo­togale­rii zde. …
  Celý článek
Na kon­ci květ­na vy­razi­la spor­tovní tří­da 8.A do přír­o­dy, do krás­né kra­ji­ny v oko­lí Mla­do­čova. Pro­ži­li js­me spo­lu krás­né chvíle. Ani ne­přízeň bouř­kového po­ča­sí nás ne­od­ra­di­la a ce­lý výl­et js­me si…
  Celý článek
Můj mi­lý deníčku! Nastal čas školních výl­e­tů a nej­lépe je jet vla­kem. V Nác­ho­dě ba­toh na zá­da a do kempu - za­byd­let se v cha­tič­kách. Fuj to je vedro, v něm se plaho­čit na kou­pa­liš­tě mu­sí být…
  Celý článek
Le­tos js­me zvo­li­li ne­tra­diční po­je­tí školního výl­e­tu. Ško­la na zámku. V na­bíd­ce nás totiž za­ujaly růz­no­ro­dé  ak­tivi­ty, kte­ré jsou v rám­ci to­ho­to pro­gra­mu připra­ve­ny. Přivít­a­la nás krás­ná Li­to­myšl.…
  Celý článek
Jedno­ho květnové dne se vy­da­la tří­da 6.B na výl­et do Bošovic u Br­na, kde js­me navštívi­li papouš­čí ZOO, kde js­me vi­dě­li spous­tu nád­herných papouš­ků. Výl­et ale pokra­čoval dál ces­tou do­mů a už js­me se…
  Celý článek