ZŠ Pardubice - Studánka - Akce školy − 2. stupeň

Akce školy − 2. stupeň

Akce školy − 2. stupeň

V týd­nu od 3.5. do 9.5. 2010 js­me se vy­da­li prozkou­mat krásy jižní Fran­cie tzv. Fran­couz­ské rivi­é­ry. Uby­tovaní js­me by­li v plně vy­ba­vených mo­bilho­mech na po­lostrově Gi­ens. Dny byly plné výl­e­tů,…
  Celý článek
Bylo úte­rý 22. pro­sin­ce 2009, po­slední den před prázdni­na­mi. Na­še tří­da 7.A se vy­da­la spor­tovat do H-Cen­t­ra. Ne­bylo zrov­na moc hez­ky, ale sněhu bylo dost. V H-Cen­t­ru js­me lez­li po stěně, hrá­li…
  Celý článek
V pá­tek 27. 11. 2009 js­me mě­li be­se­du od na­da­ce Ro­mea.cz. Se­dě­li js­me v po­slu­chárně a če­ka­li, co při­j­de. Přiš­li tři li­dé – Arab, Kazach a Polka. Nejprve nám kaž­dý z nich po­vě­děl ně­co o tom, jak se…
  Celý článek
Pá­teční do­po­ledne 13. 11. 2009 pro­bíh­alo vel­mi po­malu. Všichni js­me se těš­i­li na odpo­ledne. Vše doko­nale na­plánované až od­jezd na nád­raží. Vlak od­jíž­d­ěl v 15:25 ho­din. Všichni už spo­řá­d­aně se­dě­li ve…
  Celý článek

7.B sportovala v H-centru

Akce školy / 2. stupeň | Mgr. Iva Tajšlová 21. prosince 2009, 21:04
  Předpo­slední den před vánoční­mi prázdni­na­mi už bychom se ve ško­le stejně nic moc nena­u­či­li, tak js­me ra­dě­ji da­li přednost po­hybu – ho­dí se ne­jen ja­ko pre­ven­ce před tloustnu­tím způ­s­o­beným…
  Celý článek
Zná­te rych­lost své re­ak­ce, umí­te pro­vést ku­ličku složi­tým labyrin­tem ne­bo prolnout svůj ob­li­čej s ob­li­če­jem svého ka­ma­rá­da? Už js­te si s někým šept­a­li na dálku něko­lika me­t­rů? Ch­ce­te vy­tvo­řit otisk…
  Celý článek
Hned po příj­ez­du js­me si všim­li krás­né přír­o­dy, čis­tého ovz­du­ší a zasněž­ených hor. Po nár­amně dob­rém obě­dě js­me se šli pro­jít a hlavní zá­minkou bylo hle­dání "ke­ší". Násle­du­jí­cí den pro­bíh­a­la výprava…
  Celý článek