ZŠ Pardubice - Studánka - Akce školy − 2. stupeň

Akce školy − 2. stupeň

Akce školy − 2. stupeň

Adaptační pobytový kurs třídy 6.C

Akce školy / 2. stupeň | Mgr. Eva Budinová 12. října 2009, 09:49
Náš po­by­tový kurs za­čal 21.9. v Or­lických ho­rách v re­kre­ačním za­řízení As­t­ra. Po­ča­sí nám přálo ce­lé tři dny, a tak js­me se hned první den věnova­li růz­ným hrám v oko­lí are­álu a na míst­ních hřiš­tích.…
  Celý článek

7.B v lanovém centru

Akce školy / 2. stupeň | Mgr. Iva Tajšlová 13. září 2009, 09:50
V pá­tek 11. září da­la 7.B před běžnou výu­kou  přednost spo­lečným zážitkům a adrena­li­nu - vy­pravi­li js­me se do lanového parku Pod­hů­ra (zhru­ba 4 km po žlu­té tu­ris­tické znač­ce od nád­raží v Chru­di­mi).…
  Celý článek
N kon­ci loňského školního roku se něk­te­ří žá­ci 2. stupně zú­častni­li výtvarné sou­těže, kte­rou organizoval Do­sti­hový spo­lek Par­du­bi­ce ve spo­luprá­ci s měs­tem Par­du­bi­ce a AFI PALA­CE Par­du­bi­ce. Slavnost­ní…
  Celý článek

Sportovní čtyřboj šesťáků

Akce školy / 2. stupeň | Mgr. Iva Tajšlová 29. června 2009, 21:04
Po­slední den před vy­svěd­čením se šes­té tří­dy roz­dě­l­i­ly do šes­ti družs­tev a sys­té­m­em kaž­dý s kaž­d­ým se utka­li v ma­lé kopané, vy­bíj­ené, pře­t­ahování la­na a pře­káž­kové dráze dvo­jic. Všichni by­li…
  Celý článek

Za Kelty na Kunětickou horu

Akce školy / 2. stupeň | Mgr. Iva Tajšlová 8. června 2009, 20:47
Výu­kový pro­gram Pu­tování za Kel­ty vy­u­ži­li ve stře­du 3. červ­na žá­ci 6. B. Pro­gram se sklá­d­al ze tří čás­tí. První by­la prak­tická, kdy si kaž­dý mo­hl vyzkou­šet ta­vení, od­lévání a ražení min­cí, mle­tí…
  Celý článek

6.B s magnety si hrající, Komenského zkoumající

Akce školy / 2. stupeň | Mgr. Iva Tajšlová 2. června 2009, 22:52
Čtvr­tek 28. květ­na byl „výl­et­ním“ dnem pro 6.B. Vla­kem js­me vy­razi­li do Chocně na „Magnet hrou“ – po­mo­cí stavebni­ce ob­sahu­jí­cí magne­tické ty­činky a oce­lo­vé ku­ličky js­me si trénova­li pro­s­to­rovou…
  Celý článek
  Kon­cem květ­na js­me (le­tos na­po­sle­dy) v ro­li deváťá­ků navštívi­li ná­mi to­lik ob­líb­enou cha­tu Sněž­enku. Sněž­enka i Ho­ralka s ná­mi byly téměř po ce­lou do­bu na druhém (něk­dy i prvním) stupni. Když se…
  Celý článek
V ne­dě­li 10. 5. 2009 se tří­da 6.C vy­da­la v ­če­le s paní uči­telkou An­dr­lovou a Tlam­kovou do ško­ly v přír­o­dě. Hned po příj­ez­du do Krko­noš na Nác­hod­skou bou­du js­me se naobědva­li a vy­ba­li­li kuf­ry. Po­té…
  Celý článek

Šesťáci (po)nocující ve škole

Akce školy / 2. stupeň | Mgr. Iva Tajšlová 29. dubna 2009, 21:17
Příslušní­ci 6.B si zopa­kova­li podzimní spaní ve ško­le, ten­tokrát bez pro­cvi­čování ze­měpi­su, za­to s in­tenzivnějším po­hybem. V pá­tek spo­lu sou­tě­ž­i­la 4 družstva ve spor­tovních i ro­zum vy­ža­d­u­jí­cích…
  Celý článek
Cíl­em exkurze v ha­sičské záchranné stani­ci by­la pro­hlídka stani­ce, přednáška o prá­ci ha­si­čů a záchranář­ské výbavě a následná esej o ce­lé exkurzi do­pro­vázená ob­ráz­ky pro tří­du i pro záchranář­skou…
  Celý článek