ZŠ Pardubice - Studánka - Akce školy

Akce školy

Akce školy

V pá­tek se opět po ro­ce tří­da 4.A zú­častni­la výtvarné ak­ce Tvo­ří­me na bulvá­ru po­řá­d­ané v rám­ci par­du­bických slavnos­tí - Zr­cadlo umění. Dě­ti vy­tvo­ři­ly čtyři pane­ly - po­suď­te sa­mi, jak se jim prá­ce…
  Celý článek
Vče­ra byl na par­du­bickém Pernštýn­ském nám­ěs­tí za­háj­en 18. ročník jarní čás­ti Měst­ských slavnos­tí. Jedná se o nej­větší multi­žánrovou přeh­lídku (ne­jen) ama­tér­ské kul­tu­ry regi­o­nu. Je­jí sou­čás­tí je i…
  Celý článek
Spor­tovní tří­da 9. A v mi­nulém týd­nu vy­razi­la na dvou­denní výl­et na Sázavu. I přes­tože před­po­veď stavu vo­dy ne­byla pří­l­iš přízn­ivá, by­li deváťá­ci od­hod­laní vy­razit a vyzkou­šet si, na ko­lik jsou…
  Celý článek
Akce školy

Prvňáčci v pohádkové Deštné

Akce školy | Mgr. Kateřina Trávníčková 13. června 2018, 10:48
Na za­čátku červ­na se prvňáč­ci vy­da­li na cha­tu Deštná v ­Deštné v Or­lických ho­rách, abychom se navzáj­em pozna­li. Dě­ti se mezi se­bou na dva dny pro­mí­c­haly a pra­covaly spo­lečně v družstvech na plnění…
  Celý článek