ZŠ Pardubice - Studánka - Akce školy

Akce školy

Akce školy

Mě­li js­me je­di­nečnou příl­eži­tost přivít­at pět od­vážných ma­mi­nek na vánočním vy­ráb­ění. Pět ho­din usi­lovné prá­ce, výsledky byly nád­herné. Vy­ro­bi­li js­me si vánoční stro­mečk­y z papí­r­ových tác­ků a…
  Celý článek
V po­lovi­ně 19. sto­le­tí do­spě­la idea do­stav­by sva­tovít­ské ka­tedrály k myšl­en­ce, aby byly do velkého pro­s­to­ru chrá­mu po­říze­ny nové repre­zen­ta­tivní var­ha­ny. Plá­ny byly velko­lepé, nástroj se měl stát…
  Celý článek