ZŠ Pardubice - Studánka - Akce školy

Akce školy

Akce školy

Na­ši žá­ci rá­di poznáva­jí his­to­rii na­še­ho nár­o­da, i tu nej­star­ší, a tak se všech­ny 9. tří­dy a něk­te­ří další záj­em­ci vy­da­li 4. a 9. pro­sin­ce na Vy­še­hrad. Mě­li js­me s ­se­bou prův­od­ce, kte­rý s ná­mi pro­šel…
  Celý článek
Ve stře­du 26. 11. 2008 js­me se vy­da­li do par­du­bické ne­mocni­ce za méně šťastný­mi ka­ma­rá­dy, kte­ří mu­sí trávit před­vánoční čas právě tam. Žá­ci 7.B se­hrá­li své osvěd­čené před­sta­vení Sněh­urka a sedm…
  Celý článek
2. stupeň

Zeměpisné terénní cvičení

Akce školy / 2. stupeň | Mgr. Iva Tajšlová 11. listopadu 2008, 14:53
… bylo díky ne­přízni po­ča­sí ví­ce te­rénní, než js­me předpoklá­d­a­li. 6. B se v pá­tek odpo­ledne seš­la ve ško­le a přes ne­chuť a rem­cání něko­lika zú­častněných se dál vz­děl­áva­la :-) Prak­ticky za­měř­ená…
  Celý článek
Dne 30. 10. 2008 se vy­pravi­li žá­ci 6.A a 6.C se svý­mi třídní­mi uči­te­li a p. uč. Vol­kovovou do Že­lez­ných hor. Ne­dale­ko Na­savrk, v Hra­diš­ti u Česk­ých Lho­tic, je pod ze­mí po­hřbeno dávné kelt­ské síd­l­iš­tě…
  Celý článek