ZŠ Pardubice - Studánka - Akce školy

Akce školy

Akce školy

Mu­ze­um re­kor­dů a ku­ri­o­zit uspo­řá­d­alo ke 100. výr­o­čí sa­mostatné repub­liky ak­ci s názvem ČESKÝ DEN S ­ČESK­Ý­MI VLAJ­KA­MI. V rám­ci té­to ak­ce bylo na ve­řejných mís­tech České repub­liky vysta­veno mno­ho…
  Celý článek
S úc­tou ke všem hr­di­nům ve sto­le­té his­to­rii na­ší vlas­ti js­me se připravova­li v na­šich tře­tích tří­dách na oslavy  význam­ných na­ro­zenin repub­liky. Až bu­de­me v ne­dě­li zdo­bit vlaj­ka­mi své do­movy, bu­de­me…
  Celý článek
Tep­lé podzimní po­ča­sí láká do přír­o­dy ob­divovat krásy podzi­mu. Trošku přír­o­dy js­me si při­nes­li i do tří­dy a vy­tvo­ři­li ob­ráz­ky a de­ko­ra­ce, uči­li js­me se poznávat druhy listna­tých stro­mů a při­ř­azova­li…
  Celý článek
Krás­né po­ča­sí v ­so­bo­tu přálo běž­eckým nadšen­cům, kte­ří se zú­častni­li cha­ri­ta­tivního Běhu na­děje. Dvouki­lo­me­t­rový okruh zvládlo všech deva­de­sát dětí a ro­di­čů ze Stu­dánky. Dě­kuje­me za hojnou účast a…
  Celý článek
 V pá­tek 5.10.2018 po­řá­d­a­la Univerzi­ta Par­du­bi­ce Noc věd­ců. Už tra­dičně ve­de­me s dět­mi ze Stu­dánky na těch­to ak­cích výtvarnou díl­nu. Ten­tokrát se jí ujalo osm žá­ků z 9.B. Od sed­mi do de­se­ti ho­din…
  Celý článek