ZŠ Pardubice - Studánka - Akce školy

Akce školy

Akce školy

V so­bo­tu 18. dub­na 2009 se oko­lí par­du­bického divad­la rozzář­i­lo oranžově sví­t­í­cí­mi dre­sy s nápi­sem ZŠ PAR­DU­BI­CE STU­DÁNKA. Běž­el se zde Par­du­bický vi­nařský půl­ma­ra­tón a v je­ho rám­ci i li­dový běh. Na…
  Celý článek
Po mno­ha­ho­di­novém ve­liko­nočním pe­čení (viz před­cho­zí článek) j­sem se děv­č­at z 9.C  zepta­la, jest­li ješ­tě bu­dou péct, a oče­káva­la jsem zápornou od­po­věď. Když se dozvě­děly, že jde o drobnos­ti pro dě­ti…
  Celý článek
Po­dobně ja­ko před Váno­ci dívky z 9.C připravi­ly ve­liko­noční pe­čení pro spo­lu­žáky z 1.stupně. Ve cvičné ku­chyń­ce se vystří­daly tří­dy  3.A, 3.B a 3.C, kde dě­ti pek­ly be­ránky a vy­ráb­ěly pes­t­ro­ba­revné…
  Celý článek
Akce školy

Apríl

Akce školy | Mgr. Ivana Skalická 13. dubna 2009, 20:06
Ja­ké bylo mo­je překvapení, když  1.dub­na, kdy měly na před­mět Do­mácnost při­jít dívky z 9.B, aby vy­šívaly, če­ka­li před cvičnou ku­chyní klu­ci. Běh­em chvilky si opat­ři­li od děv­č­at i po­můc­ky k ši­tí a…
  Celý článek
V so­bo­tu 18.dub­na 2009 se ko­ná Par­du­bický vi­nařský půl­ma­ra­tón, kte­rý je otevřeným mezi­nár­odním mi­s­trov­stvím ČR. V rám­ci to­ho­to závo­du pro­běh­ne i Li­dový běh VZP ČR, na kte­rý zve­me žáky, pe­da­go­gy i…
  Celý článek
     Paní uči­telka Iva Ska­lická vy­mys­le­la nového ve­liko­nočního be­ránka – be­ránka z ku­li­ček. Jest­lipak by si na pe­čení ku­lič­k­ového be­ránka trouf­li ta­ké třeťá­ci? I trouf­li. A tak v ­do­bě před­ve­liko­noční…
  Celý článek
Akce školy

Konečně jsme se dočkali jara…

Akce školy | Mgr. Evženie Čermáková 8. dubna 2009, 15:12
V po­lovi­ně břez­na, za­tím­co venku ješ­tě chu­me­li­lo, v prvních tří­dách za­čalo JA­RO. Pro na­še prvňáčky js­me připravi­li za­jí­mavou ho­di­nu na in­ter­ak­tivní tabu­li, kde js­me nejd­říve spo­lečně hle­da­li zna­ky…
  Celý článek
     Mi­nu­lý tý­d­en skon­čil brus­lařský vý­cvik pát­ých tříd. V něko­lika lek­cích si dě­ti zopa­kovaly jíz­du vpřed, vzad, překlá­d­ání vpřed, jíz­du po jedné brus­li a ji­ná cvi­čení. Kaž­dý se mu­sel na­u­čit dob­ře a…
  Celý článek
     Dnes je Smrtná ne­děle. „Smrtnou ne­dělí za­čínalo lé­to. Zi­ma kon­či­la. Podzim totiž li­dé řa­di­li k zi­mě a ja­ro k lé­tu. Vy­náš­e­la se Mo­ra­na, při­náš­e­lo se Lé­to.“ (B.Perni­ca)      Po loňském úspěšném…
  Celý článek
V po­sledních dnech se na nás z mé­d­ií hrne spous­ta infor­ma­cí ohledně róm­ské pro­ble­ma­tiky na seve­ru Čech. Naš­těs­tí ty­to ba­ri­é­ry mezi dět­mi nej­sou, a pro­to js­me by­li vel­mi rá­di, když k nám se svý­mi…
  Celý článek
1. stupeň

Chcete se stát lékařem?

Akce školy / 1. stupeň | Mgr. Evženie Čermáková 26. února 2009, 13:55
            Na­ši prvňá­ci si to moh­li vyzkou­šet. Na zdravot­ním stře­disku již by­li ur­či­tě všichni, ale v ro­li sestřičky ne­bo lé­kaře se ocit­li po­prvé. Nejprve vše bed­livě po­zo­rova­li a pak se sa­mi…
  Celý článek
Cíl­em exkurze v ha­sičské záchranné stani­ci by­la pro­hlídka stani­ce, přednáška o prá­ci ha­si­čů a záchranář­ské výbavě a následná esej o ce­lé exkurzi do­pro­vázená ob­ráz­ky pro tří­du i pro záchranář­skou…
  Celý článek
Stejně ja­ko v loňském ro­ce se i le­tos stal je­den z úno­rových týd­nů tím, kvů­li kte­rým se vy­pla­tí cho­dit do ško­ly. Nastal čas LYŽÁKU!!! Vlastně spíše spor­tovního sou­stře­dění, pro­tože na­ši žá­ci…
  Celý článek