ZŠ Pardubice - Studánka - Akce školy

Akce školy

Akce školy

Ta­ké js­te potkáva­li v oko­lí stu­dánecké ško­ly nápadně hodně vyšňo­řených dětí s ob­rov­ský­mi ba­revný­mi větrníky v ru­kou? Jak by ne, vž­d­yť právě pro­bíhá zápis do 1. tří­dy a to je jak­sepat­ří  věc! Vž­d­yť už…
  Celý článek
První po­lovi­na školního roku 2008/2009 je již za ná­mi. Pro­spěch i chování - to vše již bylo zhodno­ceno. Oprav­du všechno? Ješ­tě bych rá­da po­dě­kova­la děv­č­a­tům ze tří­dy 8.A. Žá­ci 3. tří­dy ma­jí mezi ni­mi…
  Celý článek
V ­so­bo­tu 24. 1. 09 vy­je­li žá­ci, žá­kyně, příb­uz­ní, známí i uči­te­lé a uči­telky na­ší ško­ly dvě­ma au­to­bu­sy do Ří­ček. Lyžařský are­ál na­bízí vy­ni­ka­jí­cí záze­mí a 3 sjez­dovky. Ta nejnár­očnější by­la uzavře­na…
  Celý článek
Na­ši třeťá­ci a čtvrťá­ci ten­tokrát za­vít­a­li na zá­mek, pro­tože se ch­tě­li dozvě­dět, ja­ké zvyky a oby­če­je pro­váze­ly obyva­te­le na­ší vlas­ti od led­na do pro­sin­ce. Zjis­ti­li js­me, že větši­na zvy­ků je spo­je­na…
  Celý článek
1. stupeň

Ať si venku mrzne, sněží...

Akce školy / 1. stupeň | Mgr. Evženie Čermáková 12. ledna 2009, 15:44
Ať si venku mrz­ne, sněží, prvňá­ci ven rych­le běží. Čepi­ce a ru­kavi­ce - ne­va­dí nám fujavi­ce. Sáňky, bo­by, koulovačku, dová­d­í­me na ko­pečku. Ve ško­le se můž­em smát, a pak do tří­dy jít psát.   …
  Celý článek
Čas těsně před vánoční­mi prázdni­na­mi strávi­ly dě­ti ze 7.B a 7.C a část tří­dy 8.B na lyžařském vý­cviku. Byd­le­li js­me na cha­tě He­le­na a lyžova­li js­me v a­re­álu Pe­ce p. Sněžkou na sjez­dov­kách Za­hrád­ky,…
  Celý článek