ZŠ Pardubice - Studánka - Informace

Vážení ro­di­če předško­láč­ků Připo­míná­me, že roz­hodnutí o při­je­tí k základní­mu vz­děl­ávání dí­t­ě­te si můž­e­te vy­zvednout ve stře­du 23.2. a ve čvr­tek 24.2. vž­dy od 7 do 17 ho­din v kan­ce­láři ško­ly.…
  Celý článek