ZŠ Pardubice - Studánka - Školní družina

Školní družina

Školní družina

Na pá­tek 26.břez­na si od­vážné dě­ti z jednot­livých od­děl­en  ŠD připravovaly krátká taneční vystou­pení.   A proč?  Vž­d­yť na ten­to den se chysta­la taneční show!  Moh­li js­me vi­dět rokenro­lovou sestavu,…
  Celý článek
Blíží se nejkrás­nější svátky roku, kte­ré si druži­nové dě­ti při­blí­ži­ly vánoční disko­tékou. V pá­tek 11. pro­sin­ce se všech šest od­děl­ení školní druži­ny sešlo v ­těl­o­cvičně, kde se…
  Celý článek
21.lis­topa­du si kaž­dé druži­nové dí­tě moh­lo vy­brat jednu z ­činnos­tí a pro­žít tak své pá­teční odpo­ledne. I když organiza­ce ce­lo­druži­nové ak­ce při poč­tu 179 dětí ne­by­la jedno­du­chá, po­tvr­di­lo se nám…
  Celý článek