ZŠ Pardubice - Studánka - Školní projekty − 2. stupeň

Školní projekty − 2. stupeň

Školní projekty − 2. stupeň

Skvě­lé druhé mís­to v pro­jek­tové čás­ti che­mické sou­těže Hle­dá­me nej­lepšího mla­dého che­mika ob­sa­di­li na­ši deváťá­ci. Od říj­na do úno­ra usi­lovně pra­cova­li na své pre­zen­ta­ci a prak­tické čás­ti. Za­dáni…
  Celý článek
V pá­tek vyu­ži­li osmá­ci příl­eži­tos­ti vést ne­tra­diční ho­di­nu děj­epi­su v ang­lič­ti­ně. Pro 7.A si připravi­li "výl­et do his­to­rie", a to až do do­by Kryš­tofa Ko­lum­ba a je­ho zá­mořských ob­jevů. Proč zrov­na do…
  Celý článek
V úte­rý 31.5. žá­ci 9.C a něk­te­ří z 9.B před­stavi­li svou téměř mě­síční prá­ci na pro­jek­tu, spo­ju­jí­cí děj­epis, ma­te­ma­tiku, fyziku, výtvarnou výc­hovu a čás­tečně i český jazyk a hu­dební výc­hovu. …
  Celý článek
    Již 5. rokem se na­še ško­la tra­dičně zú­častni­la che­mické sou­těže Hle­dá se mla­dý che­mik, kte­rá se snaží žákům zábavnou for­mou při­blížit che­mii. Té­ma a kri­téria byly za­dané v říj­nu, jednalo se o…
  Celý článek
Nejkrás­nější, co js­me moh­li pro pej­sky z útulku v Par­du­bi­cích uděl­at v rám­ci pro­jek­tu Ex­tratří­da, bylo na­kou­pit po­můc­ky a kr­mivo pro pej­sky. Za na­kou­pené kr­mivo dě­kuje­me všem, kte­ří přispě­li…
  Celý článek
     Již po tře­tí se na­ši žá­ci (výb­ěr 8. a 9. tří­dy) zú­častni­li pro­jek­tu, kte­rý tra­dičně po­řá­dá SPŠCH ve spo­luprá­ci s agen­tu­rou Czech Mar­ke­ting. Na pro­jek­tu js­me pra­cova­li 3 mě­sí­ce a za­hrnoval…
  Celý článek
Co kde ros­te a jí se je název mul­tikul­turního pro­jek­tu sed­mých tříd. Žá­ci v ho­di­nách přír­o­do­pi­su a v ob­čan­ské výc­hově se věnova­li vy­tvo­ření pre­zen­ta­cí o růz­ných ze­mích. Cíl­em pre­zen­ta­ce bylo ve…
  Celý článek