ZŠ Pardubice - Studánka - Školní projekty − 2. stupeň

Školní projekty − 2. stupeň

Školní projekty − 2. stupeň

Již po­druhé se tří­dy 9.B a 9.C v rám­ci spo­lečného pro­jek­tu na­ší ško­ly a Střední prům­ys­lové ško­ly che­mické zú­častni­ly 6ho­di­nového bloku prak­tik z ob­las­ti che­mie, bi­o­logie a kri­mi­na­lis­tiky. V…
  Celý článek
      2. květ­na si pro se­be tří­dy 7.A a 7.C  vzáj­emně připravi­ly  a zpra­covaly pro­jek­ty na té­ma Vi­etnam, Me­xiko a In­die v rám­ci před­mě­tu Výc­hova k ob­čan­ství. Tří­da 7.A nás pro­ved­la za po­mo­ci…
  Celý článek
Ne­boj­te se něm­či­ny, tak se jmenoval pro­jekt, kte­rý jsem připravi­la s žáky 9.C, kte­ří se učí ně­mecky. Na na­ší ško­le se od 8. ročníku vy­u­čuje druhý cizí jazyk. Žá­ci si mo­hou vy­brat něm­či­nu ne­bo…
  Celý článek
V mě­sí­ci břez­nu žá­ci 6. roční­ků pu­tova­li po stopách odkazů ma­te­ma­ti­ků a dalších věd­ců až do do­by Sta­rověkého Řecka, Hle­da­li od­po­věď na otázku, co jsou prvo­čís­la, kdo ob­jevil me­to­du je­jich nale­zení, v…
  Celý článek
   Krás­ný pro­jekt na té­ma jež­ci vy­tvo­ři­la tří­da 7.C  pro ma­lé druháčky. Cíl­em bylo dě­tem při­blížit zna­los­ti o za­zi­mování jež­ků, je­jich po­travě, sys­te­ma­tickém za­řazení  a mno­ho dalšího. Kres­li­li js­me…
  Celý článek
U příl­eži­tos­ti oslavy Hallowe­enu ve Velké Bri­tánii žá­ci 7. roční­ků vče­ra a dnes pre­zen­tova­li svůj pro­jekt z ho­din ang­lič­ti­ny na to­to té­ma. Dnes vy­tvář­e­li pla­ká­ty, kte­ré si umís­tí ve svých tří­dách.…
  Celý článek
Žá­ci 7.ročníku se le­tos věnu­jí te­ma­ti­ce souži­tí s li­d­mi ji­ných ze­mí a nár­odnos­tí. Své ak­tivi­ty js­me za­há­j­i­li návš­těv­ou Mul­tikul­turního jar­marku v pá­tek 18.5. na Pernštýn­ském nám­ěs­tí. Na 20 stán­ků…
  Celý článek
Už ví­me, jak se vy­rá­bí Yorkshi­re Pud­ding a ta­ké zná­me tra­di­ci Tea at five! Dnešní ho­di­nu ang­lič­ti­ny tří­dy 5. B a 7. D strávi­ly spo­lu v jazy­kové učebně. Žá­ci 7. D si připravi­ly pro své spo­lu­žáky…
  Celý článek