ZŠ Pardubice - Studánka - Školní projekty − 2. stupeň

Školní projekty − 2. stupeň

Školní projekty − 2. stupeň

Už ví­me, jak se vy­rá­bí Yorkshi­re Pud­ding a ta­ké zná­me tra­di­ci Tea at five! Dnešní ho­di­nu ang­lič­ti­ny tří­dy 5. B a 7. D strávi­ly spo­lu v jazy­kové učebně. Žá­ci 7. D si připravi­ly pro své spo­lu­žáky…
  Celý článek
      Ví­te, jak se vy­rá­bí správný spi­ri­tus? Umí­te des­ti­lovat alko­hol? Na­še žá­kyně 8.B a 8.C již ano. Le­tošní té­ma pod názvem Che­mie a po­travi­ny nás vy­zvalo k ú­čas­ti a co nej­větší­mu za­po­jení. Vy­bra­li…
  Celý článek
Dnes si připomně­la 9. A zít­ř­ejší výr­o­čí ho­lo­caus­tu. Příb­ěhy ži­dov­ských dětí, té­ma, kte­ré js­me zvo­li­li pro pro­jekt žá­ků 9. roční­ků v rám­ci průřezového té­m­a­tu „Výc­hova de­mokra­tického ob­čana“, pří­mo…
  Celý článek
Na­pros­to skvěl­ou příl­eži­tost do­sta­li tři žá­ci z 8.C – Ha­na To­mán­ková, Zuz­ka Ro­sul­ková a On­d­ra Šo­to­la ze ZŠ Stu­dánka, kte­ří se v ne­dě­li 22.1. a v pon­dělí 23.1. zú­častni­li na­tá­čení jedno­ho dílu…
  Celý článek
Před ča­sem js­me na­psa­li zprávu o tom, že se na­še ško­la za­po­ji­la do ce­lo­stát­ního pro­jek­tu "Vz­duchoplavec Kráč­me­ra" (17.říj­na 2011). V rám­ci to­ho­to pro­jek­tu hle­dá­me ar­chivní ma­te­ri­ály tý­ka­jí­cí se…
  Celý článek
         Dne 27. 1.  se vy­braní žá­ci osmých tříd zú­častni­li pro­jek­tu vo­da. V pro­jek­tu js­me se za­měř­i­li na vy­brané té­ma: Úprava a čiš­tění vo­dy, pro kte­ré js­me hodně uděl­a­li. Po­suď­te sa­mi ne­jen pod­le…
  Celý článek
Ta­to za­jí­mavá exkurze nám mě­la ne­jen zpest­řit ho­di­ny ang­lič­ti­ny, ale ta­ké navázat na té­ma Ani­mals v na­ší učebni­ci Pro­ject 2. Na­u­či­li js­me základní slovní zá­s­o­bu z ­té­m­a­tu Zvíř­a­ta, po­pi­sova­li js­me…
  Celý článek

Multikulturní výchova v 7.B

Školní projekty / 2. stupeň | Mgr. Iva Tajšlová 22. června 2010, 21:40
Sed­mý ročník má po­vinný pro­jekt za­býva­jí­cí se mul­tikul­turní výc­hovou. 7.B se v ú­te­rý seš­la na pro­mít­ání a po­ví­dání pa­na uči­te­le Svo­bo­dy o cestách po Novém Zélan­du a Jižní Ko­re­ji. S…
  Celý článek