ZŠ Pardubice - Studánka - Školní projekty − 2. stupeň

Školní projekty − 2. stupeň

Školní projekty − 2. stupeň

Malování v 6.B

Školní projekty / 2. stupeň | Mgr. Iva Tajšlová 8. března 2009, 21:01
Šesťá­ci se na podzim do­hod­li na zútulnění tří­dy je­jím vy­malováním. Na­bídku, že prá­ci od­ve­dou deváťá­ci v rám­ci pra­covních činnos­tí, hr­dinně od­mít­li a pro­hlá­s­i­li, že si tří­du vy­malu­jí sa­mi. Jednání o…
  Celý článek
V soula­du s tvor­bou ŠVP do­chází k roz­vo­ji mezipřed­mě­tových vztahů v přír­o­dovědných před­mě­tech. V rám­ci pro­jek­tu je ap­li­kován pro­jek­tový způ­s­ob výu­ky což umožňuje chápání pro­ble­ma­tiky učiva v širších…
  Celý článek